SA Tallinna Lauluväljak põhikiri

 
KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 
otsusega nr 367
 SIHTASUTUSE TALLINNA LAULUVÄLJAK PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1 Sihtasutus Tallinna Lauluväljak (edaspidi Sihtasutus) on asutatud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.2 Sihtasutuse nimi on eesti keeles Sihtasutus Tallinna Lauluväljak, inglise keeles The Tallinn Song Festival Grounds.
1.3 Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, milline juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4 Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn.
1.5 Sihtasutuse asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.6 Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.

2. Sihtasutuse eesmärk
2.1 Sihtasutuse põhieesmärk on tema halduses olevate territooriumide ja hoonete haldamine ja majandamine, Tallinna Lauluväljaku pikaajalise arengukava elluviimine ning kultuuriürituste korraldamine ja teenindamine Tallinna Lauluväljaku territooriumil.
2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus:
2.2.1 töötab välja Tallinna Lauluväljaku arengukontseptsiooni;
2.2.2 arendab põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust;
2.2.3 osaleb oma tegevuse eesmärgile vastavates liitudes ja ühendustes;
2.2.4 taotleb eraldisi ja annetusi välismaistelt fondidelt, organisatsioonidelt ja muudelt juriidilistelt isikutelt.
2.3 Sihtasutus ei või omada ega omandada osalust äriühingus.

3. Sihtasutuse vara, selle kasutamine ja arvestus, soodustatud isikud
3.1 Sihtasutuse vara moodustamise allikad on:
3.1.1 Tallinna linna eelarvest eraldatavad vahendid;
3.1.2 riiklikud toetused;
3.1.3 füüsiliste ja juriidiliste isikute, fondide ning muude institutsioonide toetused;
3.1.4 Sihtasutuse omateenitud vahendid; 
3.1.5 muud allikad.
3.2 Sihtasutuse kulud on:
3.2.1 assigneeringud sihtotstarbeliste projektide finantseerimiseks;
3.2.2 haldus- ja majanduskulud;
3.2.3 muud kulud.
3.3 Sihtasutus võib oma vara kasutada ja käsutada põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara käsutajaks on Sihtasutuse nõukogu (edaspidi Nõukogu) poolt kehtestatud korras ja ulatuses Sihtasutuse juhatus (edaspidi Juhatus).
3.4 Sihtasutusele üleantava vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid eriteadmisi ja -oskusi omavatelt ekspertiisi- või hindamisteenuseid omavatelt isikutelt. Audiitor peab kontrollima vara väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse. Vara antakse Sihtasutusele üle akti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema poolt volitud isik ja Juhatuse liige.
3.5 Juhatus peab Sihtasutusele üle antud toetuste registrit, kuhu kantakse korjandustel kogutud raha üldsummas, teised toetused toetuste kaupa ametlikult kehtivas vääringus toetuse tegeliku üleandmise hetke seisuga.
3.6 Juhatus informeerib toetajat viimase soovil igakülgselt, kuidas on antud toetust kasutatud. 
3.7 Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab Juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Raamatupidamise aastaaruande esitab Juhatus kontrollimiseks audiitorile ning seejärel koos tegevusaruande ja audiitori järeldusotsusega kinnitamiseks Nõukogule.
3.8 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
3.9 Sihtasutuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollib audiitor, kelle nimetab Sihtasutuse Nõukogu kaheks aastaks. Raamatupidamise aastaaruande esitab Juhatus esmalt kontrollimiseks audiitorile ja seejärel Nõukogule kinnitamiseks. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Juhatuse liikmed.
3.10 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande ühe kuu jooksul pärast kinnitamist Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi Linnavalitsus).
3.11 Sihtasutuse soodustatud isikuteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud Sihtasutuse tegevuse ja eesmärgiga ning mis aitab kaasa Sihtasutuse eesmärgi saavutamisele.

4. Nõukogu
4.1 Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle. 
4.2 Nõukogu koosneb kolmest kuni kuuest liikmest, kelle volituste kestuseks on kolm aastat.
4.3 Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi Linnavalitsus. Linnavalitsus võib Nõukogu liikme tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.
4.4 Nõukogu liikmete tööd võib tasustada. Tasustamise alused ja tasu suuruse ning Nõukogu tööst osavõtmise kulude hüvitamise korra määrab Linnavalitsus.
4.5 Juhul, kui Nõukogu koosseisu kuulub Tallinna Linnavolikogu liige või Linnavalitsuse liige või linnaametnik, kutsutakse Tallinna Linnavolikogu liige, Linnavalitsuse liige või linnaametnik Nõukogust tagasi enne volituste lõppemist seoses Tallinna Linnavolikogu liikme volituste lõppemise või peatumisega, Linnavalitsuse liikme volituste lõppemisega või linnaametniku teenistusest vabastamisega.
4.6 Nõukogu pädevusse kuuluvad järgmised Sihtasutuse tegevusega seotud küsimused:
4.6.1 määrab Sihtasutuse tegevuse strateegia ja tegevuse eelisarengusuunad ning nendega seonduvad projektid;
4.6.2 kinnitab Juhatuse aruande Sihtasutuse tegevuse ja majandusliku olukorra kohta;
4.6.3 kinnitab Juhatuse poolt koostatud eelarve ja kontrollib eelarvevahendite sihipärast kasutamist;
4.6.4 nimetab ning kutsub tagasi Juhatuse liikmed;
4.6.5 otsustab tasu maksmise Juhatuse liikmetele;
4.6.6 otsustab tehingute tegemise Juhatuse liikmetega;
4.6.7 määrab audiitori ja audiitori tasustamise korra;
4.6.8 otsustab toetuste andmise ning kinnitab nende saamiseks toetuste esitamise ja läbivaatamise korra;
4.6.9 määrab erakorralise audiitorkontrolli;
4.6.10 täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.
4.7 Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik ainult nende tehingute tegemiseks, mille maksumus on suurem kui 10% Sihtasutuse majandusaasta eelarvest.
4.8 Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tööd, kutsub kokku ja juhatab Nõukogu koosolekuid, sõlmib ja lõpetab Juhatuse liikmetega nende õigusi ja kohustusi käsitlevad lepingud. 
4.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest. Sihtasutuse eelarve kinnitatakse 2/3 koosolekust osavõtjate häälteenamusega.
4.10 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed. Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest, kui konkreetses otsuses ei ole märgitud teistsugust jõustumise aega. Nõukogu otsused on Juhatusele kohustuslikud.
4.11 Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse määrab Linnavalitsus.

5. Juhatus
5.1 Sihtasutuse täidesaatev organ on ühe- kuni kolmeliikmeline Juhatus, kes juhib ja esindab Sihtasutust. Juhatuse liikme volituste kestvuseks on kolm aastat. Peale Juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Juhatusse.
5.2 Juhatuse liikmed nimetab ning kutsub tagasi Nõukogu. Nõukogu võib Juhatuse liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus Sihtasutust juhtida või Sihtasutuse maine ja vara oluline kahjustamine.Uute Juhatuse liikmete valimiseks korraldab Nõukogu avaliku konkursi, lähtudes põhimõttest, et Juhatuse liige peab omama kõrgharidust ning vähemalt 3-aastast töökogemust juhtival ametikohal.
5.3 Juhatuse liikmete töökohustused määratakse sõlmitava käsunduslepinguga.
5.4 Juhatuse ülesanded:
5.4.1 täidab Nõukogu otsuseid ning vastutab Sihtasutuse arengu ja töö edukuse eest;
5.4.2 sõlmib Sihtasutuse nimel lepinguid ja annab volikirju;
5.4.3 korraldab koostööd riigi- ja kohalike omavalitsustega, avalike- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
5.4.4 jälgib ja kontrollib Nõukogu poolt kinnitatud, Sihtasutuse tegevusega seonduvate programmide ja projektide kulgu; 
5.4.5 käsutab Sihtasutuse vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Nõukogu otsustele;
5.4.6 sõlmib Sihtasutuse nimel töölepinguid ja lõpetab neid;
5.4.7 korraldab Sihtasutuse raamatupidamist ja aastaaruannete koostamist vastavalt seadustele;
5.4.8 koostab Sihtasutuse aastase tööplaani, valmistab ette materjalid Nõukogu koosolekuteks ja tagab Nõukogu koosoleku protokolli kättetoimetamise Nõukogu liikmetele;
5.4.9 täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

6. Sihtasutuse põhikirja muutmine
6.1 Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib Tallinna Linnavolikogu muuta põhikirja üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja järgides Sihtasutuse eesmärki.
6.2 Sihtasutuse põhikirja muutmine jõustub muudatuste registrisse kandmisest.

7. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine, lõpetamine
7.1 Sihtasutuse ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2 Tallinna Linnavolikogul on õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus, kui:
7.2.1 Sihtasutuse tegevus ei vasta Sihtasutuse eesmärkidele;
7.2.2 Sihtasutuse eesmärgid on saavutatud.
7.3 Sihtasutuse lõpetamise korral toimub likvideerimismenetlus seaduses sätestatud korras.
7.4 Sihtasutuse lõpetamine toimub Tallinna Linnavolikogu otsusega.
7.5 Sihtasutuse likvideerijateks on Juhatuse liikmed kui sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsuses ei ole ette nähtud teisiti.
7.6 Sihtasutuse lõpetamisel läheb Sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara Tallinna linnale.